Pariterapia

Haastattelimme pariterapiasta Suomen Pariterapiayhdistyksen puheenjohtajaa Kirsi Heikinheimoa, joka toimii myös toiminnanjohtajana Suomen Uusperheiden Liitossa.

Milloin kannattaa hakeutua pariterapiaan?

Heikinheimon mukaan pariterapiaan kannattaa hakeutua silloin, kun pariskunnalla on haasteita keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa suhteen toinen osapuoli kokee ettei tule ymmärretyksi tai kun ongelmanratkaisutilanteet eivät toimi. Pariterapiaan kannattaa hakeutua silloin, kun pariskunta voi huonosti keskenään ja esimerkiksi läheisyys on kadonnut.

Katso Kirsi Heikinheimon haastattelu kokonaisuudessaan täältä


Terapian fokus

Tyypillisesti pariterapiassa

 

Terapia käytännössä

Tyypillinen kesto: Lyhytterapiana 3-10 käyntiä. Pitkänä prosessina 1-3 vuotta.

Tyypillinen tiiviys: 1-2 krt / kk, 1,5h.

Terapeutin rooli:

Terapeutti keskittyy pariskunnan välillä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Yhdessä pariskunnan kanssa hän pyrkii ymmärtämään ongelmallista käyttäytymistä tai yksittäisiä haasteita sekä kartoittamaan ratkaisuja niihin. Terapeutti pyrkii puolueettomuuteen, sillä tarkoituksena on, että suhteen molemmat osapuolet voisivat ilmaista itseään mahdollisimman aidosti.

Työskentelytapa:

Useimmiten istunnoilla keskustellaan. Keskustelun ja mahdollisten terapeutin asettamien kysymysten avulla pariskunnan molemmat osapuolet pääsevät ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan toisilleen. Suuntauksesta ja terapeutista riippuen käytössä voi olla myös muita työskentelytapoja. Suhteen tai yksilön elämänhistoriaa voidaan kartoittaa esimerkiksi visuaalisesti piirtämällä. Pari voi myös saada kotona tehtäväkseen harjoituksia, joiden avulla pyritään vahvistamaan esimerkiksi uudenlaista, positiivista vuorovaikutusta.

 

Millaisiin vaikeuksiin terapia soveltuu

Pariterapiasta on hyötyä suhteessa ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa. Suhteen ongelmiksi on voinut muodostua esimerkiksi uskottomuus, arvo- ja rooliristiriidat tai ongelmanratkaisu- ja kommunikaatiovaikeudet. Mikäli suhde päättyy eroon, voi pariterapiasta olla hyötyä muun muassa päättymiseen johtaneiden tekijöiden ymmärtämisessä ja vanhemmuuden jatkamisesta sopimisessa. Pariterapia soveltuu myös uusioperheiden, monikulttuuristen pariskuntien tai seksuaalivähemmistöjen parisuhdetta koskevien erityiskysymysten käsittelyyn. Lisäksi pariterapiasta voi olla apua useiden psyykkisten sairauksien, kuten masennuksen, alkoholiongelmien, seksuaalihäiriöiden post-traumaattisen stressihäiriön hoidossa.


Löydä pariterapeutti


Pariterapian haastattelu

Missä vaiheessa pariterapiaan olisi hyvä hakeutua?

Heikinheimo kertoo, kuinka pariterapiaan kannattaa hakeutua siinä vaiheessa kun pariskunta huomaa, että omat työkalut eivät riitä. Terapiaan on hyvä hakeutua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pitkittyneet tilanteet vaativat enemmän työtä sen eteen, että esimerkiksi vuorovaikutusmallit ja -tavat tai väärinymmärrykset saadaan oikaistua. Heikinheimon mukaan paras vaihe hakeutumiselle onkin silloin kun pariskunta huomaa, että jumitetaan. Hakeutua voi kuitenkin myös mikäli huomataan, että on oltu jumissa jo vuosia. Silloinkin pari voi terapian kautta löytää hyviä yhteisiä työkaluja onnelliseen elämään.

Millaista istunnoilla ja niiden välissä käytännössä on?

Terapiaistunnot, kuten terapia yleensäkin, määrittyvät pitkälti terapeutin lähestymistavan mukaan. Erilaisia lähestymistapoja pariterapiaan ovat esimerkiksi tunnekeskeisyys ja integratiivisuus eli eri teorioiden yhdisteleminen. Eroja on esimerkiksi toiminnallisuuden ja keskustelun määrän osalta. Heikinheimo kuitenkin mainitsee terapian tavoitteena olevan aina se, että se on parisuhteen näköistä. Käsittelyyn otetaan ne teemat ja haasteet, joita pariskunta itse nostaa esille, ja etsitään näihin sopivia työkaluja ja keinoja suhteen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Pariterapiaistuntojen välillä voidaan tehdä kotitehtäviä ja harjoituksia, joiden tavoitteena on lisätä arjen hyvinvointia. Heikinheimo kuvaa terapiakäyntejä aavikon lähdekohtina. Itse vaellus on tehtävä arjessa.

Onko pariterapiasta hyötyä?

Heikinheimo vakuuttaa, että pariterapiasta on hyötyä. Näin on myös parisuhteen päättyessä eroon, sillä on tärkeää, ettei ongelmatilanteita kanneta seuraavaan suhteeseen. Virheiden analysoimisen kautta surut ja katkeruudet voidaan paketoida, voidaan ottaa oppia ja mennä hyvillä eväillä seuraavaan suhteeseen. Pariterapian on osoitettu tuottavan tuloksia muun muassa masennuksen hoidossa ja uskottomuuskriiseissä. Heikinheimon mukaan sekä tutkimuksen että kliinisen työn perusteella voidaan todeta, että pariterapia kannattaa.


Löydä pariterapeutti