Muut psykoterapiasuuntaukset

Psykoterapian tarkempia muotoja on laskettu olevan satoja. Useissa niistä yhdistetään useita eri taustateorioita ja osa näistä sisältyy esim. psykodynaamisten ja kognitiivisten terapioiden monimuotoiseen verkostoon. Ohessa on esitelty joitakin Minduussa esiintyviä psykoterapiasuuntauksia.

Gestaltterapia eli hahmoterapia

Gestaltterapia on 1940- ja 50-luvuilla kehitetty psykoterapiamuoto, jossa painopiste on nykyhetken kokemusmaailmassa ja henkilökohtaisessa vastuussa. Keskitytään enemmän siihen, miten asioita sanotaan ja miltä niiden sanominen tuntuu kuin siihen mitä sanotaan. Vanhojen tapojen, uskomusten ja menneisyyteen ja tulevaisuuteen liittyvien huolien ajatellaan vievän energiaa nykyhetkessä elämiseltä. Työskentelytavassa on keskeistä tunteet ja kehontuntemukset ja painotusta on myös tiedostamattomalla. Työskentelyssä pyritään lisäämään tietoisuutta omista tavoista kokea ja olla vuorovaikutuksessa. Vaikeudelle pyritään antamaan jokin konkreettinen hahmo: esim. joku nimi, kehotuntemus, henkilöhahmo tai taideteos, josta lähteä liikkeelle. Terapian työskentelytapoihin kuuluu usein keskustelun lisäksi erilaisia kokeiluja, kehollista toimintaa tai elämyksellisiä menetelmiä kuten itsen tai läheisen kuvittelemista tuoliin ja tälle keskustelemista. Asiakas on mukana valitsemassa, millaisia kokeiluja ja työskentelytapoja valitaan.

Voimavarakeskeinen perheterapia

Palvelussamme esiintyy myös Voimavarakeskeistä perheterapiaa, joka on uusi suuntaus ja pohjautuu psykologiseen ja kognitiivisen suuntauksen konstruktivismin teorioihin ja yhdistää niin kutsuttuja narratiivisia teorioita psykodynaamisesta perinteestä. Viitekehyksessä paneudutaan sekä perhe- ja verkostotyöhön että tarjotaan välineitä yksilötyöskentelyyn.