Integratiivinen psykoterapia

Integratiivisella psykoterapialla tarkoitetaan psykoterapiaa, joka yhdistää teoriaa ja menetelmiä useasta eri psykoterapiasuuntauksesta.

Katso myös emeritusprofessori Jarl Wahlströmin haastattelu integratiivisesta psykoterapiasta.

Terapian fokus

Tyypillisesti integratiivisessa psykoterapiassa

Terapia käytännössä

Tyypillinen kesto: Vaihtelee yksittäisistä käynneistä usean vuoden terapiaan

Tyypillinen tiiviys: Kerran viikossa. Vaihtelee kuitenkin tarpeiden mukaisesti.

Terapeutin rooli: Integratiiviset terapeutit ovat melko vapaita löytämään itselleen omaan persoonaansa sopivan tuntuisen tavan asettua asiakkaan kanssa ja on syytä katsoa, miten terapeutti kuvaa omaa työskentelytapaansa. Toisaalta oman persoonansa asettamien raamien sisällä integratiivinen psykoterapeutti pyrkii sovittamaan roolinsa niin, että se tukee asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja psykoterapian edistymistä.

Työskentelytapa: Integratiivisten psykoterapeuttien työskentelytavoissa voi olla suuria eroja eri terapeuttien välillä. Teoriassa kuitenkin integratiivisella psykoterapeutilla pitäisi olla joustavuutta etsiä yhdessä kanssasi sellaista työskentelytapaa, joka vastaa yksilöllisiä tarpeitasi ja tavoitteitasi.   Yleisimmin integratiivisessa psykoterapissa tutkitaan yhdessä kokemuksiasi ja pohditaan, miten tapasi kokea nykytilanteita kytkeytyy siihen, mitä olet menneisyydessäsi oppinut. Lapsuuden ja menneisyyden painotus saattaa voi vaihdella hyvin vähäisestä tai hyvin monipuoliseen tutkiskeluun. Psykoterapeuttisi saattaa myös ehdottaa erilaisia mielikuva- tai muita harjoituksia tai kotitehtäviä työskentelyn tueksi, jos ne katsotaan hyödyllisiksi. Myös läheisiäsi voidaan tavata osana psykoterapiaa.

Suurimmat erot muihin suuntauksiin

Integratiivisilla psykoterapeuteilla on suuri vapaus sovittaa työskentelytapaansa, terapian painotuksia ja käytännön järjestelyjä sekä omaan persoonaansa sopiviksi että etenkin asiakkaan tarpeita vastaavaksi

Integratiiviset psykoterapeutit ovat psykoterapeuttikoulutuksessaan tutustuneet moneen erilaiseen lähestymistapaan ja saaneet niistä vertailevaa tietoa sen sijaan, että olisivat syventyneet johonkin yksittäiseen suuntaukseen ja sen menetelmiin läpikotaisin koulutusvaiheessa.

Historia

Psykoterapian “pääsuuntaukset” ovat saaneet alkunsa n. 40-130 vuotta sitten. Varhaisimmat yritykset yhdistää useamman suuntauksen ymmärrystä esitettiin jo 1930-luvulla, mutta varsinainen “buumi” eri suuntauksia ja teorioita yhdistävässä psykoterapiassa on käynnistynyt 80- ja etenkin 90-luvuilla. Integratiivinen psykoterapia ei ole yhtenäinen koulukunta, vaan eri integratiiviset psykoterapeutit yhdistävät ja painottavat eri teorioita ja menetelmiä. Osa näistä kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia ja Suomessa kognitiivis-analyyttinen psykoterapia ovat ajan myötä muodostuneet omiksi vakiintuneiksi suuntauksikseen psykoterapian kentässä.


LÖYDÄ INTEGRATIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIHaastattelu integratiivisesta psykoterapiasta

Integratiivisessa psykoterapiassa yhdistetään usean eri psykoterapiasuuntauksen ajattelutapoja ja menetelmiä. Haastattelimme integratiivisen psykoterapian esittelyyn psykologian tohtoria, psykoterapeuttia ja kliinisen psykologian ja psykoterapian emeritusprofessori Jarl Wahlströmiä.

Kuvatessaan integratiivisen psykoterapian taustalla olevia ajatuksia, Wahlström korostaa asiakkaan aktiivisuuden merkitystä psykoterapiassa: “Tärkein asia psykoterapiassa on se että asiakas itse ottaa vastuuta hoidostaan ja on siinä aktiivinen. Ja silloin on myös tärkeää, että terapeutti pystyy mukauttamaan omaa toimintaansa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.” Ammentamalla useasta eri suuntauksesta pyritään lisäämään mahdollisuuksia asiakaslähtöisyyteen ja terapeutin joustavuuteen.

 

Osa 1


Istunnot ja niiden välit käytännössä

Integratiiviset psykoterapeutit käyttävät erilaisia menetelmiä, joten se, mitä istunnoilla käytännössä tapahtuu voi vaihdella. “Suurin osa integratiivisesti toimivista psykoterapeuteista ennen kaikkea keskustelevat asiakkaiden kanssa, saavat asiakkaat puhumaan heille tärkeistä aiheista ja osoittavat kuuntelevansa heitä, mutta jotkut käyttävät myös erilaisia menetelmiä. Jotkut käyttävät myöskin kotitehtäviä.” Wahlström kertoo.

Integratiivisten psykoterapeuttien erityispiirteet

Kysyimme Wahlströmiltä myös, miten integratiiviset psykoterapeutit poikkeavat muista psykoterapeuteista. Integratiivisen ajattelutavan taustalla on ajatus, että integratiiviset psykoterapeutit olisivat ennen kaikkea joustavia ja pystyvät muovaamaan toimintaansa asiakkaan tarpeiden mukaan. Myös psykoterapeutin kyky joustaa hoidon vaiheen mukaan on Wahlströmin mukaan tärkeää “Tomintatapa muuttuu sitä mukaan kun asiakkaan tilanne muuttuu ja hoito edistyy.”

 

Osa 2


Kenelle integratiivinen psykoterapia sopii

Integratiivinen psykoterapia soveltuu Wahlströmin mukaan hyvin monenlaisille ihmisille joustavuutensa vuoksi. Koska eri integratiivisillä terapeuteilla voi olla eri toimintatapoja, on terapeuttien välinen ero kuitenkin huomioitava: “Jonkun terapeutin integratiivinen terapia sopii paremmin toisen tyyppiselle asiakkaalle ja toisen vähän toisenlaiselle”, Wahlström kuvaa. Vaikka integratiivinen psykoterapia itsessään sopii laajasti eri ihmisille, voi integratiivisessa psykoterapiassa kuten muissakin psykoterapioissa tulla joskus vastaan tilanteita, joissa psykoterapeuttia kannattaa vaihtaa. “Silloin jos tuntuu siltä, että yhteistyö terapeutin kanssa ei toimi niin kannattaa miettiä olisiko enemmän hyötyä sellaisesta terapeutista, jonka työote olisi vähän erilainen.” Wahlströmin mukaan kannattaa kuunnella itseä siinä, kaipaako esimerkiksi aktiivista vai enemmän kuuntelemista painottavaa terapeuttia.

 

Osa 3


Tutkimusnäyttö suuntauksen tehosta

Varsinainen tutkimusnäyttö integratiivisen psykoterapian tehosta on osin epäsuoraa. On olemassa vankkaa tutkimusnäyttöä siitä, että eniten psykoterapiassa vaikuttavat tekijät ovat eri suuntauksille yhteisiä tekijöitä kuten hyvä yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä. Wahlström kuvaa, että juuri näitä eri suuntauksia yhdistäviä tekijöitä käytetään vaikuttavina tekijöinä integratiivisessa psykoterapiassa.
 


LÖYDÄ INTEGRATIIVINEN PSYKOTERAPEUTTI