Milloin kannattaa hakeutua psykoterapiaan

Tästä osiosta löytyy tietoa siitä,  milloin psykoterapiaan kannattaa hakeutua.

Millaisissa tilanteissa psykoterapiasta on apua?

Psykoterapiassa voi käydä, vaikka ei olisi mielenterveysongelmaa

Psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua, vaikkei olisi varsinaista mielenterveysongelmaa. Moni käykin psykoterapiassa kehittymässä, tutustumassa itseensä tai vain puhumassa neutraalille osapuolelle huolistaan ja elämäntilanteestaan. Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden panostaa omaan hyvinvointiin koulutetun ammattilaisen tukemana. Psykoterapeutille voi hakeutua myös yksittäiselle konsultaatiokäynnille.

Psykoterapia auttaa monenlaisiin mielenterveyden ongelmiin ja psyykkiseen pahoinvointiin

Valtaosa psykoterapeuttien asiakkaista on kuitenkin hakeutunut psykoterapiaan masentuneisuuden, ahdistuneisuuden tai muun mielenterveyteen ja psyykkiseen pahoinvointiin liittyvän syyn vuoksi. Tällaisessa tapauksessa psykoterapiasta voidaan puhua hoitona tai kuntoutuksena.

Psykoterapian on todettu olevan tuloksellinen hoito- tai kuntoutusmuoto moniin eri psykiatrisiin sairauksiin kuten masennukseen ja erilaisiin ahdistuneisuushäiriöihin (esim. paniikkihäiriö, sosiaalinen ahdistuneisuus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö). Masennuksen käypähoitosuosituksessa psykoterapiaa suositellaan masennuksen hoidossa ja sen arvioidaan lievässä ja keskivaikeassa masennuksessa olevan yhtä tehokasta kuin lääkityksen. Psykoterapiaa suositellaan myös lievässä ja keskivaikeassä masennuksessa jo akuuttivaiheeseen.

Tietyt psykoterapian muodot on todettu tehokkaiksi myös mm. pakko-oireiden, traumaperäisen stressihäiriön, tunne-elämätään epävakaan persoonallisuuden, alkoholi- ja päihdeongelmien sekä muiden riippuvuuksien hoidossa. Alkoholin liikakäytössä tehokkaimmaksi hoidoksi on arvioitu yhdistelmä naltreksoni-lääkehoitoa ja kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja hoidossa tulisi huomioida asiakkaan motivaatiotaso juomisen rajoittamiseen. Yksittäisestä traumaattisesta kokemuksesta seuranneeseen traumaattiseen stressihäiriöön suositellaan käypähoitosuosituksessa EMDR-terapiaa tai traumakeskeistä kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Psykoterapia on käypähoitosuosituksen mukainen ensisijainen hoitomuoto epävakaan persoonallisuuden hoidossa.

Vaikka lääketieteelliset hoitosuositukset laaditaan usein diagnoosikohtaisesti, suurin osa psykoterapian muodoista ja niiden taustateorioista eivät pohjaudu diagnoosiluokitteluihin. Psykoterapiaan hakeutuessa yleensä tutkitte psykoterapeutin kanssa yksilöllistä tilannettasi ja sovitte terapian tavoitteista ja käytännön toteutuksesta.

Oleellista on halukkuus työstää asioitaan

Psykoterapiaan hakeutumisessa on tärkeää, että kaipaa apua ongelmaansa ja on halukas käsittelemään vaikeuksiaan yhdessä psykoterapeutin kanssa. Psykoterapia edellyttää, että asiakas on valmis työskentelemään oman voinnin kohenemisen eteen. Jos halukkuutta ei ole, on syytä pohtia onko psykoterapia oikea-aikaista. Ongelmallisia tilanteita syntyy esimerkiksi, jos asiakas tulee psykoterpiaan vastentahtoisesti jonkun muun kuten perheenjäsenen pakottamana tai painostamana. Samaten on haastavaa, jos asiakas ei oikeastaan itse halua muutosta vaan tulee psykoterapiaan ainoastaan miellyttääkseen jotakuta muuta esim. erolla uhkaavaa puolisoa.

Milloin harkita muuta hoitomuotoa

Psykoterapia edellyttää, että psyykkinen vointi ja toimintakyky ovat riittävän hyvät, että ihmisellä on tilaa tutkia itseään. Joskus esimerkiksi vakavan masennuksen akuuttivaiheessa toimintakyky ja henkinen kyky pohtia asioitaan voi olla niin huono, että psykoterapia on tarkoituksenmukaisempaa vasta, kun vointi on muun hoidon turvin saatu jonkin verran kohenemaan.  Samaten muissakin vaikeuksissa on pohdittava, milloin voimavarat ja elämäntilanne on saatu riittävän vakaaksi, että asiakas pystyy saamaan psykoterapiasta irti sen tarjoaman hyödyn. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että vaikka eri psykoterpian muotoja on kehitetty moniin vaikeisiinkin häiriöihin, vakavien ongelmien akuuttivaiheessa ammattilaisen on syytä arvioida, onko psykoterapia vielä oikea-aikaista. Psykoterapeutit saattavat ensikäynnillä suositella ensin jotain muuta hoitoa, jos vaikuttaa, että vointi ei vielä riitä psykoterapiasta hyötymiseen. Lisäksi hyvin kroonistuneissa tilanteissa on syytä arvioida, ovatko muut hoitomuodot psykoterapiaa ensisijaisempia.

Tietyt psykoterapiamuodot ja psykoterapiassa käytetyt menetelmät voivat kuitenkin soveltua myös vakavien tilanteiden keskellä. Esimerkiksi ns. epävakaasta persooonallisuudesta kärsivien kohdalla on kehitetty psykoterapiamuotoja, jotka soveltuvat myös toistuvan itsetuhoisuuden ja kaaottisten elämäntilanteiden keskellä sovellettaviksi. Tällöin on kuitenkin syytä olla psykiatrian ammattilaisen arvio vaikeuksien luonteesta ja varmistaa psykoterapeutin erikoisosaaminen näihin ongelmiin puuttumisessa.

Päihdeongelmat yhdistettynä mielenterveyden ongelmiin muodostavat oman haasteensa, sillä päihteiden käyttö voi hankaloittaa psykoterapiasta hyötymistä ja mielenterveysongelman lievittymistä. Toisaalta päihdeongelmia ja mielenterveysongelmia pitäisi hoitaa yhdistetysti ja myös päihdeongelmien hoitoon on kehitetty psykoterapiamuotoja. Joka tapauksessa aktiivisen päihdeongelman ja samanaikaisen mielenterveysongelman kohdalla on syytä arvioida kriittisesti, tarvitaanko ensin muuta hoitoa ja psykoterapiaa vasta, kun tilanne on paremmassa hallinnassa. Päihdeongelman ja mielenterveysongelman yhdistelmän hoidossa on hyötyä, että psykoterapeutilla on osaamista myös päihdeongelmien hoidosta.

 

Milloin minun tulee hakea apua nuorelle?

Jos epäilet, että nuori tarvitsee tukea psyykkiseen hyvinvointiin, apua ja neuvoja voi hakea ensisijaisesti kouluterveydenhuollosta. Mikäli nuori ei kuulu koulu- eikä opiskeluterveydenhuollon piiriin voi kääntyä terveyskeskuksen puoleen. Kouluterveydenhuollosta tai terveyskeskyksesta voidaan tehdä tarvittaessa lähete erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidossa tilannetta arvioidaan, annetaan tarpeen mukaista hoitoa ja tarvittaessa voidaan tehdä lähete psykoterapiaan.

Psykoterapia sopii nuorelle, joka kykenee asettumaan tutkimaan omaa mieltään ja toimintatapojaan yhdessä psykoterapeutin kanssa. Tämä on huonosti voivalle nuorelle suhteessa vaikeampi tehtävä kuin aikuiselle, minkä vuoksi on pohdittava, onko psykoterapia tietylle nuorelle sopiva ensisijainen hoitomuoto.

Nuorten kanssa työskentelyyn erikoistunutta yksityistä psykoterapeuttia voi myös konsultoida suoraan vanhemmuuteen tai nuoruuteen liittyvissä kysymyksissä. Internetissä on toki paljon tietoa. Siellä olevan tiedon laatu kuitenkin vaihtelee ja ammattilainen on usein parempi auttamaan perhettä näkemään sitä, mitä he eivät itse välttämättä näe.

Merkkejä siitä, että terveydenhuollon ammattilaista voi olla hyvä konsultoida ovat esimerkiksi: