Home Page / Find Your Therapist / Anna Lähdepuro

Anna Lähdepuro

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Helsinki, Ruoholahti
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
I am a licensed psychologist. I offer psychological support for enhancing well-being, helping you find coping skills in a difficult life situation or facing a traumatic event, and exploring new adaptive thought and behaviour patterns. We can focus for example on challenges in emotion regulation or close relationships, emotions raised by a stressful life situation, and challenges with self-esteem. As a psychologist, my aim is to help you gain new insight in your situation.

During the first meetings, we agree upon goals for our work together, while working at a pace that feels suitable for you. If you wish, we can agree upon different types of tasks in between meetings.

I have worked in the field of clinical psychology for several years. I have also worked with prevention of violence in close relations. Besides my clinical work, I am writing a doctoral dissertation on developmental psychology.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Psykologina tavoitteenani on tukea asiakasta uuden ymmärryksen löytämiseen tilanteessaan. Osaamisalueitani ovat erityisesti tunnesäätelyyn liittyvät kysymykset, jaksamisen haasteet, omien voimavarojen vahvistaminen sekä vakauttaminen elämän kriisitilanteissa. Voimme työskennellä myös haastavissa elämänvaiheissa ja muutostilanteissa nousevien vaikeiden tunteiden, kuten ahdistuksen, pelon ja aggression, tai itseen kohdistuvan vaativan ajattelun kanssa. Usein esimerkiksi aiemmassa tilanteessa tarpeellisina näyttäytyneet ajattelu- ja toimintamallit voivat elämäntilanteen muuttuessa muodostua arkea ja ihmissuhteita haittaaviksi. Ajattelen, että itseymmärryksen sekä itseä kohtaan koetun myötätunnon lisääntyminen ovat merkittäviä liikahduksia kohti parempaa mielen hyvinvointia.

Asiakastyöni ohessa teen kehityspsykologian alan väitöskirjatutkimusta. Tutkiva, utelias lähestymistapa ja luottamus tieteellisesti tutkittuun tietoon heijastuvat niin asiakastyöhöni kuin tutkijankin työotteeseeni.

About my therapy sessions

Tapaamisissa määrittelemme yhdessä tavoitteen, jota kohti edetä. Ensimmäisillä tapaamiskerroilla tutkimme ja jäsennämme tilannettasi ja sitä, millaista muutosta toivoisit voidaksesi paremmin. Keskiössä ovat tässä hetkessä koetut vaikeudet, ja kuljetamme tarpeen mukaan mukana myös ymmärrystä siitä, millainen merkitys aiemmalla elämänhistoriallasi ehkä on nyt kokemallesi. Usein jo tilanteen jäsentely voi vaikuttaa vointiin myönteisesti.

Tutkimusten mukaan jo lyhyellä interventiolla voidaan saada aikaan merkittävää muutosta. Keskustelun lisäksi voimme halutessasi käyttää tapaamisissa erilaisia mielikuvaharjoituksia ja kehollisia menetelmiä. Suunnittelemme myös yhdessä, miten voit viedä tapaamisissamme syntyneitä oivalluksia arkeesi. Voimme sopia erilaisia pohdintatehtäviä ja harjoituksia tapaamisten välille.

Vastaanottoni on lyhytterapiatalo Shortumissa, Ruoholahdessa. Työskentelen suomen ja englannin kielellä. Halutessasi voimme toteuttaa osan tapaamisista videovälitteisesti.

Issues often worked with
Challenges in parenting Eating disorders Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen laillisettu psykologi, ja työskennellyt psykologina psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa usean vuoden ajan. Lisäksi olen työskennellyt kriisityön kentällä, ja minulla on kokemusta traumaattisia kriisejä kohdanneiden asiakkaiden kanssa työskentelystä. Olen myös työskennellyt ehkäisevässä väkivaltatyössä ja aggressionhallinnan kysymysten parissa. Asiakastyön lisäksi teen väitöskirjatutkimusta mielenterveyden kehitykseen vaikuttavista tekijöistä elämän varhaisissa vaiheissa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details