Home Page / Find Your Therapist / Tiina Korpela

Tiina Korpela

In education Other, Cognitive
Etäyhteydellä koko Suomi,
Hyvinkää,
Hämeenlinna,
Finnish
Customer Groups
Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olet lämpimästi tervetullut psykoterapiavastaanotolleni. (psykoterapeuttikoulutettavan antama, ei vielä Kela) Työotteeni on hyväksyvä, aktiivinen ja toiveikas. Yhdistän kognitiivisen, sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Solution-oriented
Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT) Neuropsychiatric coach Music therapy Mindfulness Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen terapeuttina lämmin, avoin, rehellinen, lempeä, joustava ja aktiivinen. Asiakastyössä haluan korostaa jokaisen ihmisen omaa toimijuutta ja aktiivista roolia vaikuttaa omaan sisäiseen maailmaan ja oman elämän tapahtumiin. Ajattelen psykoterapian olevan ensisijaisesti psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, mutta ehdottomasti myös ihmisen psyykkistä toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi.

Ihmisten elämäntarinat ovat aina kiinnostaneet minua. Minua kiehtoo ihmisen mielen koko potentiaalin hyödyntäminen omat voimavarat ja vahvuudet tunnistamalla ja niitä hyödyntämällä. Minulle tärkeää terapeuttina on välittää asiakkaalleni kokemus avoimesta, kunnioittavasta, hyväksyvästä ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, koska niiden varaan terapeuttinen yhteistyösuhde rakennetaan. Työotteeni on optimistinen ja ihmiskäsitykseni rakentuu ajatukselle siitä, että vaikeista olosuhteista huolimatta muutos on aina mahdollinen.

About my therapy sessions

Yhdistän kognitiivisen, sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian työskentelytapoja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Keskustelun lisäksi sovellan työskentelyssäni myös toiminnallisia menetelmiä, kuten kehotietoisuus-, rentoutus- ja hengitysharjoituksia, sekä toisinaan myös kotitehtäviä.

Terapiatyöskentelyn alussa kartoitamme ja jäsennämme tilannettasi yhdessä. Tämän jälkeen tarkoituksena on hahmotella yhdessä työskentelylle sellaisia tavoitteita, jotka tuntuvat sinusta tärkeiltä ja merkityksellisiltä. Syvään juurtuneiden ajatusmallien ja uskomusten muuttaminen vaatii aikaa, työtä ja toistoja. Pidempi terapiatyöskentely on aina tavoitteellista ja tulevaisuusorientoitunutta, vaikka menneisyyttäkin saatetaan käsitellä. Pidemmässä terapiassa työskennellään kohti asiakkaan muutostoivetta tunne- ja arvotyöskentelyn, uudelleenmäärittelyn, sekä uusien näkökulmien ja merkityksien etsimisen avulla.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Psychotic disorders Sexual abuse Processing my past Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Työkokemustaustani asiakastyössä on monipuolinen ja laaja-alainen: olen työskennellyt sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden käyttäjien, että myös erikoissairaanhoidon asiakkaiden kanssa. Minulla on pitkä työkokemus psyykkisesti oireilevien nuorten kanssa työskentelystä.

Erityisosaamista minulla on ahdistus- ja mielialaoireilun, pakko-oireiden, paniikkihäiriön, ylikontrollin, perfektionismin ja ihmissuhdeongelmien hoidossa, kriisi- ja traumatyöskentelyssä (traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia), elämänmuutoksissa, stressinhallinnassa, sekä psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Pitkä työkokemus liikunta-alalta mahdollistaa hyvinvoinnin tarkastelun kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, keho ja mieli ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Urheilijoiden psyykkinen valmennus on yksi suurista mielenkiinnon kohteistani.

Client group

Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa.

Additional information

Pidemmän terapiatyöskentelyn käyntitiheys ja käyntimäärät sovitaan yhdessä asiakkaan kokeman tarpeen mukaan. Kaikki palveluni voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Yhteydenotto Minduun kautta tai suoraan sähköpostitse tiina.korpela@komppi.net. Tulevaisuudessa valmistuttuani tarjoan Kela-tuettua psykoterapiaa, mutta en vielä, koska opinnot ovat kesken.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Tuki- ja kriisikäynti 75€

Lyhytterapia 75€
Lyhytterapia on 5–15 käyntikertaa sisältävä hoito, joka perustuu tavoitteelliseen ja fokusoituun työskentelyyn. Lyhytterapiassa keskitytään 1–2 rajattuun ongelmaan, joita terapeutti ja asiakas työstävät käynneillä jäsentelyn ja uudelleenmuotoilun avulla. Keskeisiä kohteita työskentelyssä ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet.

Psykoterapia (psykoterapeuttikoulutettavan antama) 60€
Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Tulevaisuussuuntautuneessa pidemmässä terapiassa työskennellään kohti asiakkaan muutostoivetta tunne- ja arvotyöskentelyn, uudelleenmäärittelyn, sekä uusien näkökulmien ja merkityksien etsimisen avulla. Menneisyyttäkin on tärkeä käsitellä suhteessa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Vanhempien ohjaus 75€