Home Page / Find Your Therapist / Marina Lindholm

Marina Lindholm

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive analytic
Espoo, Tapiola
English Swedish Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
I offer short-term therapy, psychotherapy and individual consultations. We can also organise appointments through video calls.

You are welcome in the situation you are when life feels difficult in one way or another and you look for psychological help and support for different kinds of psychological problems. It can be problems that have come suddenly, and form a crisis in your life, or it can be problems that have developed over a long period of time. Together we form an understanding of your situation and of what help would be most beneficial for you.

As a therapist I listen carefully, I am empathetic, active and warm. Important for me is to create a feeling of safety in the room so we can pause and turn our focus towards your inner world.

Since 2020 I have worked as psychologist/psychotherapist with both short actively change-oriented therapy processes and longer psychotherapeutic processes with adults and young adults at Shortum/Heltti.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Som terapeut är jag noggrant lyssnande, empatisk, aktiv och varm. Viktigt för mig är att skapa en trygghet i mottagningsrummet så att vi kan stanna upp och vända blicken inåt hos dig.

I det gemensamma målinriktade arbetet är det dina behov och önskningar som styr. Jag strävar efter att anpassa mitt angreppssätt till vad som är viktigt i varje enskild relation och process. Att skapa en tillitsfull och trygg samarbetsrelation är centralt..

Olen terapeuttina tarkkaan kuunteleva, empaattinen, aktiivinen ja lämmin. Minulle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri vastaanottohuoneessa jotta voimme pysähtyä sisäisen maailmasi äärelle.

Yhteisessä tavoitteellisessa työskentelyssä sinun tarpeesi ja toiveesi ohjaavat. Pyrin räätälöimään lähestymistapaani siihen mitä on tärkeää jokaisessa yksilöllisessä suhteessa ja prosessissa. Luottamuksellisen ja turvallisen yhteistyösuhteen luominen on keskeistä.

About my therapy sessions

Vi bildar oss tillsammans en djup förståelse av de känslor, tankar och handlingsmönster som skapar svårigheter i ditt liv. Vi arbetar tillsammans för att förstå vad som skapar hinder för den förändring du skulle önska och söker nya vägar att gå för att du skall må bättre. Jag arbetar integrativt och kombinerar olika metoder och övningar flexibelt vid behov.

Pyrimme ensin yhdessä ymmärtämään syvällisesti tunteita, ajatuksia ja toimintamalleja jotka aiheuttavat ongelmia elämässäsi. Tutkimme aktiivisesti mikä toivomasi muutoksen estää ja etsimme uusia polkuja jotta voisit voida paremmin. Työskentelen integratiivisesti ja yhdistelen eri menetelmiä ja harjoituksia joustavasti tarpeen mukaan.

Issues often worked with
Difficulty sleeping Panic attacks Treatment of physical illness Eating disorders Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Jag har bred erfarenhet av att möta både individer och familjer i behov av stöd. Jag har jobbat med barn, unga och familjer som psykolog i grundskola och som studiepsykolog i gymnasium och yrkesskola i många år. Sedan 2020 har jag jobbat som psykolog/psykoterapeut med aktivt förändringsfokuserade korttidsterapier och längre psykoterapeutiska processer för vuxna och unga vuxna på Shortum/Heltti.

Minulla on laaja kokemus tukea tarvitsevien yksilöiden ja perheitten kanssa työskentelemisestä. Olen työskennellyt lasten, nuorten, aikuisten ja perheitten kanssa psykologina peruskoulussa ja opintopsykologina lukiossa ja ammattikoulussa monta vuotta. Vuodesta 2020 olen työskennellyt psykologina/psykoterapeuttina Shortum/Heltissä lyhytaikaisten aktiivisesti muutosfokusoitujen terapioiden ja pidempien psykoterapeuttisten prosessien parissa aikuisten ja nuorten aikuisten kanssa.

Additional information

Du är välkommen i den situation du befinner dig i då livet känns tungt och svårt av en eller annan anledning och du önskar utomstående psykologisk hjälp och stöd. Det kan handla om plötsligt uppkomna smärtsamma svårigheter som livet kan ställa en inför eller om psykiska svårigheter som har byggts upp under en lång tid. Tillsammans kartlägger vi din situation samt vilken hjälp som skulle vara till största nytta för dig.

Olet tervetullut siinä tilanteessa missä olet kun elämä tuntuu vaikealta syystä tai toisesta ja toivot psykologista apua ja tukea. Kyse voi olla äkillisistä vaikeuksista ja tuen tarpeesta elämässäsi, tai psyykkisistä vaikeuksista jotka ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa. Hahmotamme yhdessä tilannettasi ja pohdimme millaisesta tuesta ja avusta voisit hyötyä parhaiten.

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details