Home Page / Find Your Therapist / Anni Kuorttinen

Anni Kuorttinen

In education Occupational health nurse, Psychodynamic
Helsinki, Kamppi
Etäyhteydellä koko Suomi,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan psykodynaamista psykoterapiaa. Olen valmistunut nuorisopsykoterapeutiksi ja aikuisten yksilöpsykoterapeutiksi. Terapeuttina olen läsnäoleva, tilaa-antava, kuunteleva ja aktiivisesti keskusteleva.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Cognitive
About me as a therapist

Minulle on tärkeää terapeuttina välittää asiakkaalle kokemus avoimesta, kunnioittavasta, hyväksyvästä ja luottamuksellisesta ilmapiiristä.

Työotteeni on uudenlaisiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava sekä muutokseen ohjaava vaikeista olosuhteista huolimatta. Yhteistyötä rakentaa asetetut tavoitteet ja niiden saavuttamisen arviointi tietyn aikavälein.

Minua kiehtoo mielen laaja hyödyntäminen asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisella ja niitä hyödyntämällä sekä tutkimalla elämää rajoittavia haitallisia uskomuksia ja ajatuksia sekä löytämällä yhdessä uusia näkökulmia menneisiin tapahtumiin ja nykyhetkeen.

Huom! Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiassa asiakas voi turvallisesti käsitellä merkityksellisiä asioita ja pyrkiä parempaan itseymmärrykseen ja selviytymiskeinojen lisäämiseen.

Terapiaprosessin alussa kartoitetaan yhdessä elämäntilannetta ja mietitään, mihin suuntaan toivotaan muutosta. Asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään mm. tarkastelemalla asiakkaan vuorovaikutussuhteita ja niiden merkityksiä asiakkaalle, erilaisten elämän tapahtumia ja niiden syy-seuraussuhteita, omia toimintatapoja, uskomuksia ja ajatusmalleja. Tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia oivalluksia ja arvoja, jotka ovat hänelle tärkeitä ja jotka parantavat hänen elämänlaatuaan.

Tärkeässä roolissa on myös tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely, automaattiset reaktiot ja ajatukset, sekä tulkinnat itsestä sekä muista.

Terapia on ensisijaisesti psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, mutta myös psyykkistä toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden käyttäjien parissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla työterveyshuollossa ja lisäksi erikoissairaanhoidossa.

Client group

Annan psykodynaamista psykoterapiaa erityisesti 13-25-vuotiaille nuorille sekä (kognitiivista) lyhytterapiaa nuorille ja aikuisille ja yksittäisiä neuvonta- tai terapiakäyntejä missä tahansa mieltä kuormittavassa asiassa.

Kaikki palvelut voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Kiinnostukseni on laaja-alaisesti ihmisten tukeminen haastavissa ja vaikeissa elämäntilanteissa.

First session price

60.00

Regular session price

110.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.