Home Page / Find Your Therapist / Anni Kuorttinen

Anni Kuorttinen

In education Occupational health nurse, Psychodynamic
Etäyhteydellä koko Suomi,
Helsinki, Kamppi
Finnish
Customer Groups
Families Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan psykodynaamista koulutusterapiaa erityisesti 13-25 -vuotiaille sekä (kognitiivista) lyhytterapiaa aikuisille ja nuorille. Opiskelen parhaillani Helsingin yliopistossa psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi. Terapeuttina olen läsnäoleva, tilaa antava, kuunteleva ja aktiivisesti keskusteleva.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Cognitive
About me as a therapist

Minulle on tärkeää terapeuttina välittää asiakkaalle kokemus avoimesta, kunnioittavasta, hyväksyvästä ja luottamuksellisesta ilmapiiristä.

Työotteeni on uudenlaisiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava sekä muutokseen ohjaava vaikeista olosuhteista huolimatta. Yhteistyötä rakentaa asetetut tavoitteet ja niiden saavuttamisen arviointi tietyn aikavälein.

Minua kiehtoo mielen laaja hyödyntäminen asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisella ja niitä hyödyntämällä sekä tutkimalla elämää rajoittavia haitallisia uskomuksia ja ajatuksia sekä löytämällä yhdessä uusia näkökulmia menneisiin tapahtumiin ja nykyhetkeen.

Huom! Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiassa asiakas voi turvallisesti käsitellä merkityksellisiä asioita ja pyrkiä parempaan itseymmärrykseen ja selviytymiskeinojen lisäämiseen.

Terapiaprosessin alussa kartoitetaan yhdessä elämäntilannetta ja mietitään, mihin suuntaan toivotaan muutosta. Asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään mm. tarkastelemalla asiakkaan vuorovaikutussuhteita ja niiden merkityksiä asiakkaalle, erilaisten elämän tapahtumia ja niiden syy-seuraussuhteita, omia toimintatapoja, uskomuksia ja ajatusmalleja. Tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan sellaisia oivalluksia ja arvoja, jotka ovat hänelle tärkeitä ja jotka parantavat hänen elämänlaatuaan.

Tärkeässä roolissa on myös tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely, automaattiset reaktiot ja ajatukset, sekä tulkinnat itsestä sekä muista.

Terapia on ensisijaisesti psyykkisiä oireita helpottava hoitomuoto, mutta myös psyykkistä toimintakykyä, sopeutumiskykyä, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja edistävä kokonaisvaltainen prosessi.

Issues often worked with
Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden käyttäjien parissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla työterveyshuollossa ja lisäksi erikoissairaanhoidossa.

Client group

Annan psykodynaamista koulutuspsykoterapiaa erityisesti 13-25 -vuotiaille nuorille sekä (kognitiivista) lyhytterapiaa nuorille ja aikuisille ja yksittäisiä neuvonta- tai terapiakäyntejä missä tahansa mieltä kuormittavassa asiassa. Opiskelen parhaillani Helsingin yliopistossa psykodynaamiseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Minulla on myös kognitiivisen lyhytterapeutin pätevyys. En voi vielä antaa Kelan kuntoutuspsykoterapiaa.

Kaikki palvelut voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Kiinnostukseni on laaja-alaisesti ihmisten tukeminen haastavissa ja vaikeissa elämäntilanteissa.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.